О нама

У Школској управи обављају се послови:

  • стручно-педагошки надзор у установама;
  • координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
  • давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
  • учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
  • одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
  • контрола наменског коришћења финансијских средстава установа;
  • остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом.